సామగ్రి పరీక్ష

ఒత్తిడి పరీక్ష

Pressure Testing
Pressure Testing
Pressure Testing

ఇంపల్ సే టెస్టింగ్

Impul Se Testing

ఇంపల్ సే టెస్టింగ్

Tube Assembly

డిఫార్మింగ్ మెషిన్

Tube Assembly

ఫ్లేర్ మెషిన్

Tube Assembly

3డి ఆటో బెండింగ్ మెషిన్

ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

Tube Assembly  Customer Case

మేము 100% శుభ్రం చేస్తాము
ట్యూబ్ అసెంబ్లీ తర్వాత
తయారీ

ట్యూబ్ అసెంబ్లీ కస్టమర్ కేసు

Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case